Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Elkander, versie 1.1

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden, behorende bij de producten en diensten van Elkander.

Artikel 1 Begripsomschrijving

1.1 Opdrachtgever: elke partij die de opdracht tot het leveren van producten en diensten aan Elkander verleent.

1.2 Opdrachtnemer: Elkander.

1.3 Overeenkomst: de ondertekende offertes voor het leveren van producten en diensten gelden als tekst voor de overeenkomst. Tot de overeenkomst behoren ook de ‘Algemene voorwaarden’. Daarnaast kan elke wederzijdse acceptatie van levering van diensten en producten van Elkander – schriftelijk, telefonisch of per e-mail bevestigd – als overeenkomst gelden.

Artikel 2 Algemeen

2.1  Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Elkander en een opdrachtgever voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.2 Elkander publiceert de algemene voorwaarden op haar website www.elkander.nl. Door ondertekening van de offerte gaat opdrachtgever akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3 Alle offertes, kostenindicaties en prijsopgaven door of vanwege Elkander gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Elkander schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

2.4 Een aanbieding of offerte gedaan door Elkander heeft een geldigheidsduur van drie maanden vanaf offertedatum, tenzij anders vermeld.

2.5 Nieuwe afspraken over diensten van Elkander aan opdrachtgever die niet in de overeenkomst zijn inbegrepen, worden vastgelegd in een gezamenlijk te ondertekenen document. Deze wijzigingen worden na ondertekening geacht deel uit te maken van de oorspronkelijke overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn ook op deze nieuwe afspraken van toepassing.

Artikel 3 Voorwaarden en aansprakelijkheid

3.1 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

3.2 Elkander is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Elkander.

3.3 De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Elkander voortvloeiende schade.

3.4 Elkander is bij haar activiteiten soms afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Elkander weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Elkander kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit de relatie met Elkander of het verbreken ervan, ongeacht of er schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Elkander.

3.5 Elkander is op geen enkele manier aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens van aanbieders die zijn opgenomen in de sociale kaart. Ook kan Elkander niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet invullen van gegevens door aanbieders.

3.6 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Elkander slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Elkander voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan het systeem of de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen:
– spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud.
– het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden.
– hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

3.8 De opdrachtgever vrijwaart Elkander voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Elkander.

3.9 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Elkander mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

Artikel 4 Diensten van Elkander en uitvoering van de overeenkomst

4.1 Elkander zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Elkander de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Elkander verzorgt in sommige gevallen in opdracht van klanten de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Elkander aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

4.3 Dreigt overschrijding van de afgesproken levertijd, dan zal Elkander dit zo spoedig mogelijk meedelen aan de opdrachtgever. In geval van overmacht aan de zijde van Elkander zal de termijn worden verlengd met de termijn van de overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd door schuld van Elkander kan opdrachtgever beschouwen als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van materiaal.

5.2 Opdrachtgever is gehouden de instructies van Elkander omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

5.3 Opdrachtgever geeft tijdig wijzigingen in contactgegevens door.

Artikel 6 Wijze van aansluiting

6.1 Elkander zal zorgdragen voor aansluiting van de opdrachtgever op de systemen van Elkander, zodra dat mogelijk is. Elkander zal aan opdrachtgever de identificatiegegevens en/of codes meedelen.

6.2 Opdrachtgever dient zorgvuldig om te gaan met de aan hem toegewezen identificatiegegevens en/of codes.

6.3 De opdrachtgever draagt alle kosten van schade die veroorzaakt is door het onjuist of onzorgvuldig gebruik van zijn identificatiegegevens en/of codes.

Artikel 7 Duur en einde van de overeenkomst

7.1 Zodra opdrachtgever de offerte ondertekend heeft, vormt deze de overeenkomst tussen opdrachtgever en Elkander.

7.2 De duur van de overeenkomst is ten minste één kalenderjaar. Zonder opzegging wordt de overeenkomst met een jaar verlengd.

7.3 Opdrachtgever kan deze overeenkomst opzeggen voor het daaropvolgende jaar, als opdrachtgever dat maar voor 1 juli van het lopende jaar doet. Opdrachtgever heeft dus een opzegtermijn van zes maanden. De overeenkomst wordt altijd beëindigd op 1 januari van het daaropvolgende jaar, mits opdrachtgever dus voor 1 juli heeft opgezegd.

7.4 Opdrachtgever dient op te zeggen door middel van een aangetekende brief.

7.5 Elkander behoudt zich het recht voor de overeengekomen diensten op te schorten, tijdelijk buiten bereik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de bedoelde diensten in verzuim is ten aanzien van een van zijn verplichtingen jegens Elkander. De verplichting tot betaling van de periodiek verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd van buitengebruikstelling bestaan.

7.6 Elkander stelt de diensten opnieuw in gebruik, nadat opdrachtgever binnen een door Elkander gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.

7.7 De partijen hebben het recht deze overeenkomst met directe ingang op te zeggen, als de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt en dit van zo ernstige aard is, dat niet in redelijkheid verlangd kan worden de overeenkomst te laten voortduren en de verzakende partij nalatig blijft deze verplichting na te komen, ook als hij daartoe via een aangetekende brief is opgeroepen.

Artikel 8 Betaling en facturering

8.1 Nadat Elkander de ondertekende offerte heeft ontvangen, stuurt zij opdrachtgever een factuur voor het implementatietraject, waarin Elkander 80% van het bedrag factureert. Opdrachtgever ontvangt een factuur voor de overige 20% na de oplevering.

8.2 Zodra het abonnement is ingegaan ontvangt opdrachtgever binnen drie weken de eerste factuur voor het abonnement. Een abonnement begint altijd op de eerste dag van een maand. Deze eerste factuur betreft de abonnementskosten voor de resterende maanden van het lopende jaar. Vanaf 1 januari van het jaar daarop geldt het jaarbedrag voor het abonnement.

8.3 Elkander past de abonnementskosten jaarlijks aan op basis van de Consumenten Prijsindex (CPI) van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

8.4 De betalingstermijn voor facturen bedraagt 30 dagen na dagtekening.

8.5 Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen heeft betaald, deelt Elkander hem dit schriftelijk of telefonisch mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Elkander zal vanaf dat moment rente in rekening brengen met een percentage dat gelijk is aan de dan geldende wettelijke rente. Ook kan Elkander de op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, geheel ten laste brengen van de opdrachtgever.

8.6 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 9 Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

9.1 De overeenkomst strekt niet tot overdracht van eigendom van zaken en programmatuur en/of van de intellectuele en industriële eigendomsrechten op zaken en programmatuur van partijen die worden aangewend of ter beschikking gesteld in het kader van de overeenkomst, tenzij anders wordt overeengekomen.

9.2 Het door Elkander vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Elkander.

9.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Elkander te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

9.4 De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het intellectuele eigendom voor de duur van de overeenkomst. Verhuizing van een website doet hier niets aan af.

9.5 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Elkander van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Elkander sluit met haar opdrachtgevers.

9.6 Alle door Elkander ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Elkander voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

Artikel 10 Beheer

10.1 Elkander kondigt onderhoud van systemen aan via het de beheeromgeving Bij Elkander (het klantenportaal).

10.2 Elkander is gerechtigd systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit nodig is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens Elkander ontstaat.

Artikel 11 Geschillen en klachten

11.1 Is opdrachtgever niet tevreden over de wijze waarop Elkander deze overeenkomst nakomt, dan verzoekt Elkander de opdrachtgever vriendelijk dit schriftelijk mee te delen. Elkander en opdrachtgever gaan dan in overleg en proberen het probleem in alle redelijkheid en billijkheid op te lossen. Elkander zal dat ook doen in het geval opdrachtgever zich niet aan de overeenkomst houdt.

11.2 Komen partijen er gezamenlijk niet uit, dan kan elk van de partijen het geschil voorleggen aan de rechter voor een bindende uitspraak.

Service Level Agreement

Om de kwaliteit van de online diensten te waarborgen, werken we met een Service Level Agreement (SLA), dat de volgende afspraken bevat:
Een netwerk uptime van 99,8%. Bij een storing in de hardware schakelen we binnen een responsetijd van 15 minuten over naar een back-upsysteem. Uitzondering hierop vormen vooraf geplande en aangekondigde onderhoudsperioden.

1. De hersteltijd bij een hardwarestoring is 1 uur.
2. We maken dagelijkse back-ups, die we gedurende dertig dagen bewaren.
3. Bij softwarematige storingen geldt tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) een maximale responsetijd van 1 uur en een hersteltijd van 2 uur. Buiten kantooruren geldt een maximale responsetijd van 4 uur en een hersteltijd van 2 uur.

  • Laatste wijziging: 26 januari 2016